04 мар

Хемијска индустрија

Хемијска индустрија

Хемијска прерада чини 3% у укупном производном сектору округа. Она обухвата производњу целулозних влакана, свиле, ђубрива, фармацеутских производа, средстава за заштиту биља, производа од пластике, грађевинског стиропора, ПВЦ столарије, амбалаже. Најзначајнији извозни производ од 2012. – 2015. године, у овој области, биле су пластичне масе, у просеку 14,5 милиона $ годишње.

04 мар

Енергетика

Енергетика

Напајање електричном енергијом

Подручје града Ваљева упућено је на снабдевање електричном енергијом из енергетског система Србије. Електропреносна и дистрибутивна мрежа је развијена и омогућава да се електричном енергијом снабде готово сваки потрошач са овог подручја. Град Ваљево представља значајан електроенергетски чвор и регионални центар у Републици Србији. Преко Ваљева су изграђени далеководи 220 kV на правцу ТЦ Бајина Башта-Ваљево-Обреновац, далеководи који повезују ТЦ Пожега са ТЦ Ваљево и ТЦ Ваљево са ТЦ Зворник и ТЦ Колубара. Основни извор електричне енергије за град Ваљево је ТЦ 220/110 kV снаге 300 МW. Електродистрибутивну мрежу града Ваљева чине и: – главна трафостаница напона 110 kV/35 kV укупне инсталисане снаге 63 MW, – 10 трафостаница 35 kV/10 35 kV/10 kV укупне инсталисане снаге 92 МW, – 500 трафостаница 10 kV/0,4 kV укупне инсталисане снаге 171.56 МW, као и – 80,41 km мреже 35 kV-ог напона, 547,37 km мреже 10 kV-ог напона и 2.219,60 km мреже 0,4 kV-ог напона. Инсталисана снага задовољава садашње потребе потрошача, а напајање из више праваца обезбеђује квалитетно и сигурно снабдевање електричном енергијом.

energetika-02

Јавна расвета

Јавна расвета (стубови, светиљке и сијалице) је у власништву ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, предузећа којег је основао град.  Утрошена електрична енергија за јавно осветљење се плаћа на основу мерења и ове трошкове сноси град у 100% износу. Одржавање јавног осветљења град Ваљево је поверио приватном предузећу „Бос пројект“ из Ваљева. Трошкове одржавања град сноси у 100% износу. Од укупно 45 km главних улица осветљено је 43 km, а од 208 km споредних улица осветљено је 188 km. Свих 5 тргова је осветљено.

Подаци из енергетског биланаса објекта за 2006. и 2009. год.

Укупна фактурисана потрошња електричне енергије (кWh) 2006.

3.491.973,00

2009.

3.629.119,77

Укупни трошкови за електричну енергију (дин) 2006.

12.406.207,97

  2009.

19.358.256,33

Укупни трошкови одржавања (дин) 2006.

8.302.400,00

2009.

13.074.595,74

Укупни трошкови (дин) 2006.

20.708.607,97

2009.

32.432.852,07

Укупна емисија CO2 на бази фактурисанепотрошње електричне енергије (kg) 2006.

2.793.578,40

2009.

2.903.295,82

Број светиљки по становнику (свет./ст.) 2006.

0,07

2009.

0,07

Просечна снага светиљке јавног осветљења (kW) 2006.

0,12

2009.

0,13

Број светиљки по km осветљених улица (свет./km) 2006.

29,40

2009.

45,91

Потрошња електричне енергије за јавно осветљење по светиљци (kWh god./свет.) 2006.

514,13

2009.

523,53

Потрошња електричне енергије за јавно осветљење по становнику годишње (kWh god.т.) 2006.

36,09

2009.

37,51

Потрошња електричне енергије за јавно осветљење по километру осветљених улица годишње (kWh god./km) 2006.

15.116,77

2009.

24.033,91

Специфични  годишњи бруто трошак за електричну енергију (2006.) По светиљци  (дин год./свет.)

1.826,59

По становнику (дин год./ст.)

128,21

По km осветљених улица (дин год./km)

53.706,53

Специфични годишњи бруто трошак за одржавање (2006.) По светиљци  (дин год./свет.)

1.222,38

По становнику (дин год./ст.)

85,80

По km осветљених улица (дин год./km)

35.941,13

Специфични годишњи бруто трошак за систем јавног осветљења (2006.) По светиљци  (дин год./свет.)

3.048,97

По становнику (дин год./ст.)

214,02

По km осветљених улица (дин год./km)

89.647,65

Учешће укупних трошкова за јавно осветљење у годишњем буџету града (%) 2006.

2,08

2009.

2,13

Специфични  годишњи бруто трошак за електричну енергију (2009.) По светиљци  (дин год./свет.)

2.792,54

По становнику (дин год./ст.)

200,06

По km осветљених улица (дин год./km)

128.200,37

Специфични годишњи бруто трошак за одржавање (2009.) По светиљци  (дин год./свет.)

1.886,12

По становнику (дин год./ст.)

135,12

По km осветљених улица (дин год./km)

86.586,73

Специфични годишњи бруто трошак за систем јавног осветљења (2009.) По светиљци  (дин год./свет.)

4.678,71

По становнику (дин год./ст.)

335,19

По km осветљених улица (дин год./km)

214.787,10

 

У систему јавног осветљења града Ваљева 1% је хибридних живиних и компактних флуоросцентних сијалица, 32,1% су живине високог притиска, 66,1% су натријумове високог притиска и 0,8% су метал халогене Регулација укључења / искључења врши се путем подешавања уклопног сата и нема регулације фотометријских параметара. У систему је 92% исправних сијалица док се губици у систему процењују на 12%.

Посматрањем распореда потрошње електричне енергије по месецима за 2009. годину уочава се тренд повећања потрошње у зимским месецима у односу на летње. Пик који одступа од овог тренда јавља се у априлу. Уочава се да су трошкови одржавања највећи у току летњих месеци када су и временски услови за вршење ових радова најповољнији. Овде се мора узети у обзир и утицај буџета локалне самоуправе као специфичног извора финансирања.

energetika-03

Упоређујући индикаторе за 2006. и 2009. годину уочава се повећање просечне снаге светиљки са 0,12 на 0,13 kW, затим повећање броја светиљки по km осветљених улица са 29,40 на 45,91, као и потрошња електричне енергије за јавно осветљење по светиљци са 514,13 на 523,53 kWh god./свет.

Специфични годишњи бруто трошак за електричну енергију 2009. године је већи у односу на 2006. годину, и то значајно код km осветљених улица (дин год./km). Такође, исти је случај и код специфичног годишњег бруто трошка за одржавање и специфичног годишњег бруто трошка за систем јавног осветљења.

Топлотна енергија

energetika-04

ЈКП „Топлана-Ваљево“ је испоручилац топлотне енергије домаћинствима и привреди у граду. Систем је мањим делом даљински, нов је и споро се шири, а већим делом је блоковски (локалне котларнице). У надлежности овог предузећа су нова топлана снаге 30MW (пројектоване 130МW) и 20 котларницa, од чега је половина на мазут а половина на угаљ. Старост ових котларница је од 5 до 50 година, док је просечна старост од 20 до 25 година. Од 2007. године када је изграђена нова топлана на систему је 70 топлотних подстаница укупног капацитета 33 MW. Или другим речима,  прикључено је 3.546 корисника  (станова и домаћинстава), као и 262 корисника пословног простора, што је 220.000 m2 грејне површине. У овој фази топлификације угашене су 33 котларнице на чврста и течна горива. Део ових котларница био је у надлежности ЈКП „Топлана-Ваљево“.

На основу достављених података локалних котларница има у 15 основних школа, 2 средње школе, 2 установа културе, 1 установи физичке културе, 1 установи социјалне заштите, 1 установи јавног информисања и 3 јавна предузећа.

Водовод и канализација

energetika-05

Градском предузећу ЈКП „Водовод-Ваљево“ од стране града поверени су послови вршења комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода.  У надлежности овог предузећа су изворишта „Пакље“ и „Илиџа“, водозахват из реке Градац, ППВ „Пећина“, ППОВ „Горић“, градска дистрибутивна мрежа,  два сеоска водовода „Прскавац“ и „Кукаљ“, баждарница и одржавање.

Становници Ваљева снабдевају се водом из каптираног врела „Пакље“ одакле се вода преко гравитационог цевовода „Пакље-Пећина“, у дужини 8,2 km, допрема у фабрику за пречишћавање сирове воде „Пећина“. Врело „Пакље“ је типично карстно врело са великим осцилацијама у издашности (120-1000 l/s).

Као прелазно решење за додатне количине воде урађени су водозахват на реци Градац, црпна станица и потисни цевовод Ø 500 mm до постројења за пречишћавање воде „Пећина“, капацитета 300 l/s.

Вода са изворишта „Илиџа“ и данас служи као мање извориште за водоснабдевање Ваљева. Квалитет воде је и без икаквог пречишћавања и дезинфекције изузетан током целе године. Капацитет овог извора је 17.5 l/s.

У току је завршетак бране акумулационог система за водоснабдевање „Ровни“. Висина бране акумулације је 75 m,  а површина акумулације 2,4 km2. Ова акумулација поред Ваљева питком водом ће снабдевати општине колубарског региона. Овом акумулацијом обезбеђиваће се и техничка вода за будућу Термоелектрану у Каленићу.

Крајем седамдесетих година прошлог века капацитети расположиве сирове воде су били већи од капацитета постојећег постројења за прераду воде (243 l/s), које је иначе било дотрајало и непоуздано. Све веће потребе града за водом за пиће наметнуле су као приоритетан и ургентан задатак изградњу фабрике воде за пиће на Пећини (ППВ „Пећина“). Фабрика је пуштена у рад 1996. године. Реч је о објекту за пречишћавање воде за пиће капацитета 600 l/s. Укупан капацитет постројења је 6480 m3/h, док је капацитет изведене прве фазе 2160 m3/h. Пречишћавање воде обухвата бистрење, таложење, филтрирање и дезинфекцију. Овим процесима се уклањају суспендоване минералне и органске материје. Комплетан технолошки процес је аутоматизован и компјутерски контролисан.

ЈКП „Водовод-Ваљево“ са водом снабдева око 60.000 становника. Систем обухвата 230 km водоводне мреже са 7 резервоара запремине 5160 m3 и 142 km канализационе мреже са 80% повезаности корисника на канализациони систем. Највећи део канализационе мреже чине пластичне цеви (70%).

energetika-06

Ваљево је град који је први у Србији схватио значај прераде отпадних вода и заштите водотокова, у овом случају реке Колубаре, па је још 1965. године урађен пројекат механичког и биолошког пречишћавања са анаеробном стабилизацијом муља у оквиру ФПОВ „Горић“. Иако је овај систем радио задовољавајуће био је малог капацитета па је 1982. године урађен пројекат који је реализован 2002. године. Капацитет ФПОВ „Горић“ повећан је са тадашњих 500 l/s на данашњих 975 l/s. ФПОВ „Горић“ чине пумпна станица са пужним преносом и предтретманом, аутоматска решетка, систем аерисања отпадне воде, дуваљке за еарацију, примарни таложник, базен за аерацију, секундарна таложница и дигестор.

04 мар

Приватизована ваљевска предузећа

Приватизована ваљевска предузећа

УНИП
Делатност: Производња млинских производа
Приватизовано: 23.мај 2003.

15. СЕПТЕМБАР МПДП / ВАПЕК
Делатност: Производња хлеба, свежег пецива и колача
Приватизовано: 13.новембар 2002.

ВАЉЕВСКА ПИВАРА
Делатност: Производња пива
Приватизовано: 31.јул 2003.

УЗОР / МИНСА
Делатност: Производња остале одеће
Приватизовано: 27.децембар 2002.

МАШИНОСЕРВИС
Делатност: Производња керамичких плоча и плоча
Приватизовано: 17.децембар 2002.

ИВЕРАК МП
Делатност: Производња металних конструкција и делова конструкција
Приватизовано: 28.август 2002.

ИНДУСТРОМОНТ
Делатност: Производња металних врата и прозора
Приватизовано: 31.јул 2003.

ГРАДАЦ ФВ
Делатност: Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
Приватизовано: 28.фебруар 2006.

ФЕРУМ
Делатност: Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
Приватизовано: 06.март 2003.

КРУШИК – АКУМУЛАТОРИ
Делатност: Производња батерија и акумулатора
Приватизовано: 31.мај 2007.

ЕЛИНД – ТЕУР
Делатност: Производња електричних апарата за домаћинство
Приватизовано: 31.август 2006.

ИНОС – АГРОСИРОВИНА
Делатност: Поновна употреба разврстаних материјала
Приватизовано: 28.јануар 2003.

ИЗГРАДЊА
Делатност: Изградња стамбених и нестамбених зграда
Приватизовано: 20.новембар 2003.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ВАЉЕВО
Делатност: Изградња путева и ауто путева
Приватизовано: 16.јун 2005.

ДВП ЕРОЗИЈА
Делатност: Изградња хидротехничких објеката
Приватизовано: 24.октобар 2008.

ГЕОРУДАР
Делатност: Испитивање терена бушењем и сондирањем
Приватизовано: 23.октобар 2003.

СТРЕЛА-КОМЕРЦ
Делатност: Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
Приватизовано: 30.септембар 2003.

STRELA – TRADE / СТРЕЛА – ТРАДЕ
Делатност: Неспецијализована трговина на велико
Приватизовано: 26.октобар 2006.

ДИВА – ТРЕЈД
Делатност: Неспецијализована трговина на велико
Приватизовано: 21.март 2008.

СЛОГА
Делатност: Хотели и сличан смештај
Приватизовано: 06.октобар 2006.

ДНИП НАПРЕД
Делатност: Издавање новина
Приватизовано: 29.март 2007.

НЕИМАР ДГП
Делатност: Техничко испитивање и анализа
Приватизовано: 11.јул 2002.

ИСТЕР – ИНЖЕЊЕРИНГ
Делатност: Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
Приватизовано: 18.фебруар 2003.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВАЉЕВО / ВАЉЕВО
Делатност: Ветеринарска делатност
Приватизовано: 26.септембар 2008.

РАД
Делатност: Делатност фризерских и козметичких салона
Приватизовано: 25.мај 2006.

Јавно информативно предузеће “Радио Ваљево”
Делатност: Емитовање радио-програма
Приватизовано: 27.11.2015

 

04 мар

Извозници и увозници

Извозници и увозници

Спољнотрговинска размена у периоду јануар-март 2013. године забележила је задовољавајуће резултате, како извоза тако и увоза и укупне размене, при чему треба имати у виду ниску основицу из истог периода претходне године.

Најзначајнији спољнотрговински партнери привреде града Ваљева су: Италија, Руска Федерација, Словенија, Румунија и Немачка.

У извозу главни партнери су Румунија, Руска Федерација, Италија, Немачка и БиХ, а у увозу Италија, Словенија, Немачка и Француска.

У укупној размени највећи проценат размене се обавља са чланицама Европске Уније и чланицама CEFTA.

Најзначајнији извоз са територије града Ваљева, у периоду јануар-март 2013. године релизовали су „Вали“ („Valy“), „Горење“ („Gorenje“), „Инос Балкан“, „Аустротерм“ („Austrotherm“) и „Агранела“.

Најзначајнији увозници у овом периоду били  су „Горење“ („Gorenje“), „Вали“ („Valy“), „Кинг-Комерц“ и „Аустротерм“ („Austrotherm“).

Највише су се извозили комбинација фрижидера и замрзивача, замрзивачи у облику сандука, фрижидери, женске чарапе, воће и стока.

У увозу најзначајније робе су котлови и машине, пластичне масе и производи од пластичних маса, гвожђе и челик, електричне машине и опрема, одећа и прибор, стакло и производи.

За период јануар-март 2013. године привреда града остварила је размену која је износила 163,2 милиона америчких долара. Град Ваљево је у овом периоду извезао робе у вредности 76,4 милиона америчких долара.

04 мар

Бизнис база Ваљева

Бизнис база Ваљева

Овде можете пронаћи податке о привредним субјектима по називу, делатности, врсти и адреси који вам могу користити у вашем пословању или лично.

Списак неких фирми на територији града Ваљева

Претрага правних лица и предузетника – АПР

* Пошто наша база предузетника на територији Града Ваљева није комплетна, уколико желите да будете део градске евиденције предузетника молимо вас да нам пошаљете своје податке

04 мар

Контакт

Контакт

Контакт особе за питања привреде:

  • Зоран Васић – Привреда и инвестиције

тел: 014/294-748

е-mail: [email protected]

  • Мирјана Теофиловић – Привреда, локални развој

тел: 014/294-746

е-mail: [email protected]

  • Драган Станковић – Предузетништво, локални развој

тел: 014/294-746

е-mail: [email protected]