05 мар

Окружење и спољашњи фактори

Окружење и спољашњи фактори

Стратегија развоја пољопривреде и унапређења живота на селу Ваљево 2011-2020 ће се највероватније спроводити у веома динамичном окружењу и биће изложена бројним спољашњим међународним и националним утицајима. Стога је један од полазних изазова утврђивање мера које ће бити довољно свеобухватне и довољно ефикасне да успешно одговоре на било коју потенцијалну претњу али и искористе шансе које се могу пружити у будућности.

Глобални утицаји

Потражња за пољопривредним производима

Потражња за пољопривредним производима у свету је у константном порасту. Земље које се убрзано развијају као што су Индија, Кина, Руска Федерација и многе друге растом животног стандарда повећавају конзумирање прехрамбених производа и могуће је да производња неће пратити тражњу. Овакво стање на међународном тржишту лако може довести до поскупљења прехрамбених производа и омогућити шансе за ваљевске произвођаче.

Чланство Републике Србије у Светској трговинској организацији (СТО)

Очекивани улазак Републике Србије у СТО између осталог значи укидање директних извозних стимулација и смањење ценовне конкурентности у првом моменту либерализације. Иако се либеларизација тржишта промовише у целом свету као мера која доноси директну добит потрошачима након либерализације пољопривреде у оквиру СТО, 54 земље су сиромашније него 1990-тих. Јефтинији увозни производи из иностраства представљаће директну конкуренцију ваљевским произвођачима.

Европски утицаји

Чланство Републике Србије у Европској унији

Искуство нових земаља чланица ЕУ показује да се након званичног учлањења трговина прехрамбеним прозводима повећала у оба смера. Воћарски производи по којима је Ваљево препознатљиво су остваривали позитиван трговински биланс за разлику од поврћа. Међутим искуство сваке претходне земље кандидата је различито и специфично. Заједнички трендови за све нове земље чланице су повећање дохотка пољопривредних газдинстава и њихова већа специјализација али и смањења броја газдинстава, у првом реду газдинстава која нису била довољно конкурентна и нису имали могућности за промену и прилагођавање новом окружењу.

Захтеви у погледу испуњености стандарда који се односе на квалитет и безбедност хране су све израженији у ЕУ али и у другим земљама које нису део Европе. Очекивана реформа заједничке пољопривредне политике ЕУ у 2013. години након јавне дебате такође предвиђа унапређење сигурности, безбедности и квалитета хране. Прилагођавање стандардима примарних пољопривредних произвођача Ваљева може ојачати њихову конкурентност у периоду спровођења стратегије.

Коришћење IPARD фондова ЕУ након стицања статуса кандидата Републике Србије јесте једна од великих шанси за ваљевске произвођаче. У циљу спровођења стратегије локална управа највећи допринос спровођењу стратегије може остварити кроз Осу II – Припремне активности за примену агроеколошких мера и лидер приступа односно кроз другу меру – Примена и имплементација локалних стратегија руралног развоја – упрошћен EU LEADER приступ. Имплементација стратегије развоја пољопривреде и унапређења живота на селу Ваљево 2011-2020 може бити потпомогнута средствима из овог дела IPARD фонда.

Национални утицаји (за развој пољопривреде на подручју које покрива град Ваљево)

Тржиште пољопривредним производима у Србији

У оквиру биљне производње крајње тржиште за основне пољопривредне производе којима произвођачи остварују профит на територији Ваљева је углавном инострано. Производи од којих се остварује највећи профит су јагодасто воће код којих  домаће тржиште представљају углавном директни или индиректни купци који ове производе прерађују и даље извозе. Једини изузетак је ракија шљивовица која се углавном продаје на домаћем тржишту али у овом тренутку узима мало учешће у профиту за највећи број произвођача. Тренутни тренд који још увек није захватио веће размере је продаја свежег, конзумног воћа на домаћем тржишту. Међутим у животињској производњи произвођачи су углавном оријентисани на домаће тржиште и када су у питању живе животиње, месо или млеко и млечни производи. Мере које могу утицати на повећање домаће потрошње најзначајнијих пољопривредних производа Ваљева свакако могу утицати на повећање ваљевских конкурентности пољопривредних газдинстава.

Мере Владе

На нивоу Републике Србије актуелна су два најзначајнија програма:

Међутим оба програма су писана за временски период до 2013. године што значи да ће они престати да важе у тренутку почетка спровођања Стратегије руралног развоја града Ваљева.