04 мар

Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ)

НАМЕНА: Субвенција за отварање нових радних места, у једнократном износу намењена је послодавцима који отварају нова радна места, и то за опремање новог радног места,  ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.


ЦИЉЕВИ:

 • Запошљавање теже запошљивих категорија (ризичних група) са посебним акцентом на лица преко 45 година живота и незапослених у стању социјалне потребе и корисника новчане социјалне помоћи.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ:

 • Да је послодавац економски способан и да му је седиште на територији града Ваљева;
 • Да над послодавцем није покренут стечајни односно ликвидациони поступак;
 • Да је послодавац над којим је вођен стечајни поступак и код кога је усвојен и у целини извршен план реорганизације успешно пословао најмање 12 месеци;
 • Да је послодавац који је купио привредни субјекат над којим је окончан поступак стечаја или ликвидације успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине. Изузетно уколико је период пословања краћи, потребно је обезбедити банкарску гаранцију;
 • Да је уредно измирио обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене у последња 3 месеца која предходе месецу у коме је поднет захтев;
 • Да подносилац захтева запошљава незапослена лица која су пријављена на евиденцију код Филијале Националне службе за запошљавање Ваљево.
 • Да је незапослени за кога се тражи субвенција и који је предходно био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева, на евиденцији најмање 3 месеца;
 • Да за исте раднике које запошљава уз субвенцију из буџета Града није остварио субвенцију из буџета Републике Србије;
 • Приоритети у одобравању субвенције ако су економски показатељи приближно једнаки имају производња, занатске и стручне услуге као и послодавци који запошљавају незапослена лица преко 45 година живота и инвалидна лица;

НАПОМЕНА:

 • Програм је намењен економски способним послодавцима чије је седиште на територији града Ваљева.
 • Програм не могу остварити удружења, државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средства.

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

 • Програм новог запошљавања реализује се подношењем захтева у Филијали Ваљево под условима и роковима који буду прописани конкурсом објављеним том приликом.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:

 • Субвенција за учешће у финансирању новог запошљавања исплаћује се у једнократном износу од 200.000,00 по радном месту.

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА:

 • Успех и опстанак на тржишту малих и средњих предузећа и предузетника кроз субвенцију опремања нових радних места.

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

 • Заснивње радног односа на неодређено време са пуним радним временом са 50 лица старијих од 45 година или инвалида и примаоца социјалне помоћи, најмање 2 године почев од дана заснивања радног односа.


НАМЕНА: Програм је намењен незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање која планирају покретање сопственог бизниса.

ЦИЉЕВИ:

 • Подстицај развоју предузетништва кроз пораст новоформираних радњи и предузећа, што истовремено води према остваривању најважнијег циља – порасту запослености.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ:

 • да је пословни програм (бизнис план) економски оправдан и да обезбеђује повећање запослености;
 • да је лице завршило инструктивну обуку за самозапошљавање;
 • да лице које подноси захтев није користило средства по програму самозапошљавања у предходних 5 година или није реализовало уговорну обавезу по неком од предходних програма и други критеријуми прописани конкурсом који ће бити објављен том приликом.

КАРАКТЕРИСТИКЕ:

 • Национална служба за запошљавање исплаћује у једнократном износу субвенцију по програму самозапошљавања лицу које достави доказе о регистрацији радње (предузећа) и наведена средства се финансирају из буџета Града Ваљева.
 • Наведена средства су бесповратна ако регистровану делатност обавља најмање 1 годину од дана оснивања.

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

 • Програм самозапошљавања реализује се подношењем захтева у Филијали Ваљево под условима и роковима који буду прописани конкурсом, објављеним том приликом.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:

 • Субвенција за учешће у финансирању програма самозапошљавања исплаћује се у једнократном износу од 160.000,00 динара за 25 незапослених лица током 2013. године што укупно износи 4.000.000 динара

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА:

 • Успех и опстанак на тржишту малих и средњих предузећа и предузетника кoји истовремено води остварењу кључног циља овог програма, порасту запослености.

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

 • Успешно обављање регистроване делатрности од стране 25 лица корисника субвенције најмање 2 године почев од дана отпочињања обављања делатности.


Стручна пракса - ради стицања практичних знања и вештина за самосталан рад у струци без заснивања радног односа и то за лица са најмање средњим образовањем, без обзира на године живота

НАМЕНА: Програм је намењен незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање која планирају покретање сопственог бизниса.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, и то:

 • до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
 • до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
 • до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Tоком трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:

 1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
  • 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
  • 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
  • 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
 2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

ЦИЉЕВИ:

 • Да приправници положе приправнички или стручни испит и тиме стекну услов за самостално обављање послова, такође и да стекну радно искуство јер ће имати предност због истог при запошљавању.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

 • Незапослена лица са високом, вишом и средњом стручном спремом.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ:

 • Исказане потребе послодаваца за приправницима са високом, вишом и средњом стручном спремом;
 • уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
 • је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
 • је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
 • има најмање једно запослено лице;
 • има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;
 • ангажује незапослено лице које:
  1. има средње, више или високо образовање
  2. нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног испита.

КАРАКТЕРИСТИКЕ:

 • Средства Града Ваљева којима се финансира Стручна пракса улажу се у оспособљавање незапослених лица са високом, вишом и средњом стручном спремом за самосталан рад у струци полагањем приправничког или стручног испита.
 • Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

 • Програми ангажовања приправника реализују се подношењем захтева послодаваца, под условима и роковима који буду прописани конкурсом, објављеним том приликом.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ:

 • Новчана помоћ (14.000,00дин.) + здравствена осигурање и осигурање за случај повреде на раду = 15.550,00 дин. месечно по полазнику.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ:

 • Новчана помоћ (12.000,00дин.) + пензијско инвалидско и осигурање за случај повреде на раду = 13.550,00 дин. месечно по полазнику.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ:

 • Новчана помоћ (10.000,00дин.) + пензијско инвалидско и осигурање за случај повреде на раду = 11.550,00 дин. месечно по полазнику.

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА:

 • Да се лица оспособе за самосталан рад у струци и да се створе услови за запошљавање незапослених лица и задржавања у радном односу на неодређено време.

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

 • Доказана оспособљеност кроз самосталан рад у струци кроз положен стручни испит или приправнички испит и запошљавање односно продужење радног односа по истеку приправничког стажа за 20 лица.


НАМЕНА: Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање - филијале Ваљево и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

ЦИЉЕВИ:

 • Јавни радови су мера активне политике запошљавања, у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

 • Теже запошљива незапослена лица у стању социјалне потребе и корисника материјалног обезбеђења, нестручна лица и лица са средњом стручном спремом.

ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА:

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

 1. 1. социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:
  здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања база података и други послови;
 2. 2. одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
  уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања и други послови;
 3. 3. одржавања и заштите животне средине и природе:
  санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

 • Програм јавних радова реализује се подношењем захтева под условима и роковима који буду прописани конкурсом објављеним том приликом.
 • Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају: јавна предузећа и установе, привредна друштва, предузетници, задруге, друштвене организације, удружења грађана и органи локалне самоуправе. Удружења грађања имају право учествовања на јавном позиву као подносиоци пријаве уз услов да обезбеде послодавца извођача јавног рада регистрованог за обављање делатности која је предмет јавног рада.
 • Средства намењена за организовање јавних радова користе се за зараде лица укључених у јавне радове, за накнаду трошкова доласка и одласка са рада и за трошкове спровођења јавних радова.
 • Приоритет при одобравању за спровођење јавних радова имаће послодавци који обезбеђују запошљавање теже запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне потребе и корисника новчане социјалне помоћи.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:

 • Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.