04 мар

Индустријска зона „Ваљево“, „ИЗ Стефил“

Индустријска зона „Ваљево“,  „ИЗ Стефил“

На територији града Ваљева опредељене су три локације за привредно-индустријске намене површине 230 ха – Индустријска зона “Ваљево”, Индустријска зона „Крушик” и Привредна зона “Белошевац”.

Индустријска зона “Ваљево”, главна индуструјска зона, оформљена је дуж друмске и железничке комуникације у правцу Београда. У оквиру ове зоне је комплекс земљишта и објеката бивше фабрике „Стефил“. Објекти на простору овог комплекса грађени су од тврдог материјала, и чинили су једну функционалну целину за обављање делатности прераде и обраде дрвета и производње. До сада су у зони продати сви објекти и 7ха 28а 22м2 од укупно 14ха 29а 61м2 земљишта. Остало земљиште биће продато када Република Србија оконча поступак реституције. На овај начин дошло је до пресељења предузећа са локација на којима се тренутно налазе у индустријску зону. Како су сва предузећа куповином објеката преузела обавезу и запошљавања нових радника пропорционално величини објеката, самим тим доћи ће и до повећања укупног броја запослених. Индустријска зона „Стефил“ располаже инфраструктуром коју чине мрежа прилазних путева, атмосферска канализација, електрична енергија. Инфраструктурним опремањем и уређењем Индустријске зоне „Стефил“ и њеним ширењем на остале делове Привредне зоне, стварају се претпоставке за бржи привредни развој града Ваљева.

Циљеви који се планирају остварити развојем ове зоне су:

– подстицај развоја индустрије
– увећање броја запослених у привреди,
– стимулисање оснивања компанија смањивањем капиталних трошкова и лакшег покретања производње,
– рационализација коришћења ресурса ( простор, енергија, инфраструктура ),
– повећање прихода граду,
– пораст извоза,
– ангажовање грађевинске оперативе у опремању зоне,

За град формирана индустријска зона значиће поједностављење процедура и гаранцију спровођења зонирања и планирања развоја и заштите животне средине.

У оквиру Индустријске зоне „Ваљево“ комплекса „Стефил“ послују предузећа „Елби“, „АБЦ-тест“, „Самеди“, СЗР „Симил“, “МПК-Траде”, “Репол”, Царински терминал, “Термосистем техника”, “Градња бетон” и “Емко”.

stefil2