04 мар

Природни ресурси

Природни ресурси

Пољопривредно земљиште (57.786  ha) обухвата око 64% територије Града.

Претежно брежуљкасто – брдовити предели, који се простиру у висинском појасу 250 – 500 метара надморске висине, имају изванредне агроеколошке погодности / потенцијале за производњу квалитетног воћа, меса и млека.

Највредније агроеколошке локације обухватају:

  • Оранице равничарско – долинских терена и брежуљкастих атара насеља које су највише угрожене стихијским ширењем насеља и другим видовима изградње.
  • Воћњаке на целој територији Града Ваљева где је потребно обнављање и преуређење најслабих и старих воћњака.
  • Шуме на територији Града Ваљево припадају Подрињско – Колубарском шумском подручју. Укупна површина шума и шумских култура износи 27.285 ha. Степен шумовитости је 30% у односу на оптималан од 35% утврђен просторним планом РС.
  • Површинске воде: за све водотокове на подручју Града Ваљева, али и на низводном току реке Колубаре, Водопривредном основом РС, прописане су високе класе квалитета. Реке у изворишним деловима слива су у I и  I / II класи квалитета.
  • Од минералних сировина на подручју Града Ваљева су најзаступљеније неметаличне минералне сировине, и то: кварцни песак, кречњаци, цементни лапорци, дијабаз, доломит, магнезит, битуминозни шкриљци и украсни камен.
  • На подручју града једини енергетски потенцијали су уљни шкриљци и обновљиви извори енергије. Појаве уљних шкриљаца су откривене на површини од око 40 км2 . Према процени резерве износе око 800.000.000 тона са садржајем керогена који се у узорцима креће од 1-13%.
  • Квалитет ваздуха на подручју Града Ваљева није значајно угрожен, са изузетком градског језгра, нарочито у зимским месецима.
  • Највећи део површине Града Ваљева чине земљишта  I – IV  бонитетне класе (70,2%), тако да преовлађује обрадиво земљиште.

Захваљујући специфичним микрорељефним и хидролошким утицајима, брдско – планински предели су, такође, погодни за рентабилну производњу квалитетног воћа, напоредо са коришћењем бујне вегетације пространих природних травњака за развој говедарства и овчарства, уз коришћење природних предиспозиција за примену биолошких / еколошких метода производње хране.