05 мар

Административна структура руралног подручја Ваљева

Административна структура руралног подручја Ваљева

Месне заједнице

По статуту града Ваљева, ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне заједнице. Месна заједница се може основати за више села. Она има својство правног лица, у оквиру права и дужности статута града Ваљева. У месним заједницама се може организовати обављање одређених послова из надлежности градске управе, посебно у вези са оствaривањем права грађана. Месне заједнице бирају свог председника, доносе статут, имају свој савет. На територији града Ваљева има 49 месних заједница. Месна заједница може средства за рад остварити из градског буџета, донација, прихода које оствари својим активностима и другим средствима наравно у складу са законом. У структури прихода месне заједнице доминирају средства из буџета. Функције у месној заједници су неплаћене.

Месне канцеларије су услужни органи локалне управе и на територији града Ваљева има их 18:

Назив Насељена места која обухвата Телефони
БРАНКОВИНА Бранковина, Козличић, Близоње и Бабина Лука 272-107
ГОРЊА БУКОВИЦА Горња Буковица и Доња Буковица 262-000
ГОЛА ГЛАВА Гола Глава 285-202
ГОРЊИ ТАОР Горњи Таор
ДИВЦИ Дивци, Кланица, Лозница и Веселиновац 274-105
ДРАЧИЋ Драчић, Равње, Зарубе, Белић, Бранговић, Ковачице, Пријездић и Бачевци 276-102
КАМЕНИЦА Каменица, Осладић и Стапар 254-535
КОТЕШИЦА Котешица, Рабас и Јошева 261-100
ЛЕЛИЋ Лелић, Сушица и Стрмна Гора 275-104
ЛЕСКОВИЦЕ Богатић, Доње Лесковице и Горње Лесковице 275-131
ЛУКАВАЦ Лукавац и Дупљај 286-173
МИЛИЧИНИЦА Миличиница 260-184
ОГЛАЂЕНОВАЦ Оглађеновац и Влашчић 282-183
ПАУНЕ Пауне, Мрчић
ПОПУЧКЕ Попучке 283-276
ПОЋУТА Бразовице, Тубравић, Вујиновача, Ребељ, Совач, Мијачи, Кунице, Стубо и Ровни 273-103
ПРИЧЕВИЋ Причевић, Беомужевић, Мајиновић и Тупанци 270-105
СТАВЕ Бобова, Ситарице, Станина Река, Суводање и Врагочаница 271-103

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), вођење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницима када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, чувања нађених ствари до предаје економату или другом надлежном органу, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос, пружање стручне помоћи месним заједницама.

Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији града Ваљева могу непосредно учествовати у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума. То су неки од начина на који мештани села могу покретати предлоге за решавање разних проблема са којим се сусрећу. Тако на пример збор грађана се може сазвати за територију или део територије месне заједнице, при чему је градска управа дужна да им пружи стручну помоћ.

АКТИВНОСТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈЕ У САДАШЊЕМ ТРЕНУТКУ НЕДОВОЉНА И ОГЛЕДА СЕ У ИНИЦИЈАТИВАМА ПОЈЕДИНАЦА, ПРИ ЧЕМУ ЈЕ СИГУРНО ДА МОЖЕ БИТИ ЗНАТНО УНАПРЕЂЕНА. ВАЖАН ПРАВАЦ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ВАЉЕВА ЈЕ ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СТРУКТУРЕ НА СЕЛИМА КРОЗ ОСНИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ГРУПА, ПОВЕЋАЊЕ ОПСЕГА АКТИВНОСТИ САДАШЊЕ СТРУКТУРЕ МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И КРОЗ ЈАЧАЊЕ ГРАЂАНСКИХ ИНИЦИЈАТИВА.