04 мар

Стратегија локалног одрживог развоја

Стратегија локалног одрживог развоја

Стратегија локалног одрживог развоја града Ваљева, је општи стратешки план развоја града Ваљева који даје смернице и подстицаје за будући развој.

Временски оквир за имплементацију Стратегије је 2010 – 2020. година, односно 10 година. Детаљнији секторски планови се морају развијати и имплементирати у пуној сагласности и интеграцији са овом стратегијом.

Стратегија одрживог развоја локалне заједнице је рађена у намери увођења интегрисаног система планирања, који обухвата сва битна питања локалне заједнице укључујући и питања од међусекторског значаја (социјалну инклузију, општу друштвену информисаност, заштиту животне средине и сл.). Као најважнија стратегија, Стратегија одрживог развоја укључује све смернице, циљеве и мере релевантне за све секторе, стварајући услове за реализацију или развој других планова на локалном нивоу.  Сви други секторски планови на локалном нивоу имају за циљ да, у оквиру својих области, испуне и развију могућности шире дефинисане Стратегијом поштујући смернице задате визијом, циљевима и приоритетима, пружајући оперативну подршку пројектима и активностима предвиђеним Акционим планом.

Стратегија одрживог развоја локалне заједнице је заснована на партиципативном приступу, што подразумева директну укљученост свих заинтересованих јавних и приватних страна у току трајања целокупног процеса. Партиципативни приступ у изради Стратегије се не односи само на заједничку израду стратешког документа и акционог плана, него омогућује шире учешће заједнице у идентификацији, активирању и координацији партнерстава за имплементацију појединих активности и пројеката.

Преузмите документ овде.