04 мар

Зоне опредељене за привредне намене

Na teritoriji grada Valjeva opredeljene su tri lokacije za privredno-industrijske namene površine 230 ha – Industrijska zona “Valjevo”, Industrijska zona „Krušik” i Privredna zona “Beloševac”.

Spisak industrijskih zona i parkova

Br.

Naziv lokacije

Površina (m2)

Vlasništvo (%)

Raspoloživa komunalna infrastruktura

Prosečna cena (€/m2)

ukupno

raspoloživo

privatno

javno

1.

IZ „Valjevo

1.706.896

1.000.000 (procena)

80

20

Saobraćajni položaj i pristupačnost u odnosu na mrežu drumskih i železničkih saobraćajnica, mogućnost vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda, mogućnost priključka na elektroenergetsku i telekomunikacionu mrežu, kao i deponovanja industrijskog otpada.

/

1.a

IZ „Valjevo

Kompleks „Stefil“

142.961

70.139 parcela

/

100

Raspoloživi su prilazni put, atmosferska kanalizacija i električna energija. Mogućnost priključka na vodovod i kanalizaciju.

Zemljište-6,79

2.

IZ „Krušik“

1.100.000

/

/

100

Raspoloživi su prilazni put, atmosferska kanalizacija, električna energija, priključak na vodovod i kanalizaciju.

/

3.

IZ „Gradac“

77.700

77.700

100

0

Mreža prilaznih puteva, električna energija kapaciteta 6 Mwh, gradska voda, postrojenje za tehničku vodu, kanalizacija i postrojenje za preradu otpadnih voda .

/

04 мар

Индустријска зона „Ваљево“, „ИЗ Стефил“

Индустријска зона „Ваљево“,  „ИЗ Стефил“

На територији града Ваљева опредељене су три локације за привредно-индустријске намене површине 230 ха – Индустријска зона “Ваљево”, Индустријска зона „Крушик” и Привредна зона “Белошевац”.

Индустријска зона “Ваљево”, главна индуструјска зона, оформљена је дуж друмске и железничке комуникације у правцу Београда. У оквиру ове зоне је комплекс земљишта и објеката бивше фабрике „Стефил“. Објекти на простору овог комплекса грађени су од тврдог материјала, и чинили су једну функционалну целину за обављање делатности прераде и обраде дрвета и производње. До сада су у зони продати сви објекти и 7ха 28а 22м2 од укупно 14ха 29а 61м2 земљишта. Остало земљиште биће продато када Република Србија оконча поступак реституције. На овај начин дошло је до пресељења предузећа са локација на којима се тренутно налазе у индустријску зону. Како су сва предузећа куповином објеката преузела обавезу и запошљавања нових радника пропорционално величини објеката, самим тим доћи ће и до повећања укупног броја запослених. Индустријска зона „Стефил“ располаже инфраструктуром коју чине мрежа прилазних путева, атмосферска канализација, електрична енергија. Инфраструктурним опремањем и уређењем Индустријске зоне „Стефил“ и њеним ширењем на остале делове Привредне зоне, стварају се претпоставке за бржи привредни развој града Ваљева.

Циљеви који се планирају остварити развојем ове зоне су:

– подстицај развоја индустрије
– увећање броја запослених у привреди,
– стимулисање оснивања компанија смањивањем капиталних трошкова и лакшег покретања производње,
– рационализација коришћења ресурса ( простор, енергија, инфраструктура ),
– повећање прихода граду,
– пораст извоза,
– ангажовање грађевинске оперативе у опремању зоне,

За град формирана индустријска зона значиће поједностављење процедура и гаранцију спровођења зонирања и планирања развоја и заштите животне средине.

У оквиру Индустријске зоне „Ваљево“ комплекса „Стефил“ послују предузећа „Елби“, „АБЦ-тест“, „Самеди“, СЗР „Симил“, “МПК-Траде”, “Репол”, Царински терминал, “Термосистем техника”, “Градња бетон” и “Емко”.

stefil2

04 мар

Привредна зона „Белошевац“

Привредна зона „Белошевац“ је мешовите намене и налази се у југоисточном делу града Ваљева. Простире се на површини од око 60 ha и у приватном је власништву. На простору ове зоне послују бројни привредни субјекти, „Вали“, „Стокопром“, „Блист“, „Меланж“, „Рапид-продукт“,…

slider_2

04 мар

Индустријска зона „Крушик“

Индустријска зона „Крушик“ лоцирана је у североисточном делу урбаног центра град, поред државног пута Београд-Ваљево. У зони су смештени капацитети комплекса металопрерађивачке наменске индустрије ХК „Крушик“. Зона је релативно добро опремљена комуналном инфраструктуром (саобраћајнице, прикључци на водовод и канализацију, електроенергетска и ПТТ мрежа-информациона мрежа, заштитно зеленило, паркинг). Приступ зони је могућ само друмским саобраћајницама. На простору ове индустријске зоне постоје могућности за оснивање технолошког парка и бизнис инкубатора / инкубатор центра / бизнис иновативног центра. Ова зона заузима простор од 110 ha и 100% је у јавном власништву.

 

ИЗ Крушик