05 мар

Органска пољопривреда

Органска пољопривреда

Органска пољопривреда је вид пољопривредне производње најближа екологији и њеним принципима.

Ипак, „органски“ значи више него само производњу без синтетичких материја. Холистичка филозофија и пољопривредни циклус који се одвија на газдинству са што мање спољних утицаја (набавка ђубрива, средстава за заштиту…) су принципи и предуслови за успех органске пољопривреде. Природни ресурси као што су земљиште и вода се користе на еколошки одржив начин и чувају се за будуће генерације.

Агроеколошка наука је одредила неколико различитих начина повећања биодиверзитета на фармама: поликултуре (здруживање усева), агро-шумарство (агросилвикултуре), интензивирање плодореда (повећање биодиверзитета у времену), покровни усеви, еколошке интегралне фарме. Сви ови модели настоје да опонашају природне процесе и стуктуру природних екосистема. Креирајући системе фарми који опонашају природу, оптимизира се коришћење Сунчеве светлости, земљишних хранива и падавина. Користе се комплементарности и синергизми који се добијају различитом комбинациом усева, дрвенастих врста и животиња у њиховом просторном и временском распореду.

Органска пољопривреда доприноси:

  • Очувању животне средине уз поштовање традиције, остављајући наслеђе наредним генерацијама
  • Правилној исхрани популације и очувању људског здравља
  • Развоју сеоске средине

Органска пољопривреда у служби одрживог развоја

Као одговор на еколошку деградацију, погоршање квалитета хране и угрожавање здравља човека, развила се органска-еколошка (биолошка) пољопривреда. За разлику од конвенционалне пољопривреде која је, због примене пестицида и вештачког ђубрива довела до губитка појединих биљних и животињских врста, органска пољопривреда почива на принципима заштите и очувања биљних и животињских врста и животне средине. Циљ органске пољопривреде је да обезбеди биолошку разноврсност и очува заштићена подручја природе.Овај начин производње хране од посебне је важности за одрживи развој руралних подручја и повећање социјалног и економског стандарда и квалитета живота. Принцип одрживог развоја све се успешније примењује у производњи хране. Задовољење потреба постојеће људске популације за храном подједнако је важно као и очување ограничених природних ресурса и животне средине.

Преко половине пољопривредника зна шта је органска производња и шта она подразумева.

На територији града Ваљева, у кaтeгoриjи пoљoприврeдникa дo 50 гoдинa стaрoсти, oних сa срeдњим и вишим oбрaзoвaњeм, кojи живe oд прoдaje сoпствeних прoизвoдa, у нaсeљимa нa прeкo 350m нaдмoрскe висинe и ближe грaдскoм цeнтру, имa вишe oних кojи су зaинтeрeсoвaни за органску пољопривредну производњу.

Пoљoприврeдници кojи су зaинтeрeсoвaни зa oргaнску пoљoприврeду, прe свeгa би гajили пoврћe (38.2%), пaрaдajз (13.5%), пaприку (12.4%), мaлинe (12.4%).

Пoљoприврeдници кojи су зaинтeрeсoвaни зa oргaнску пoљoприврeду истичу дa им je зa пoкрeтaњe oргaнскe прoизвoдњe пoтрeбaн oбeзбeђeн oткуп прoизвoдa (29.2%), сигурнa цeнa прoизвoдa (15.7%) и знaњe / eдукaциja у oргaнскoj прoизвoдњи (14.6%).

ПРОЦЕНАТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЈЕ ДОВОЉАН ДА БИ СЕ ПРЕСТИГАО ПРОСЕК ПРОИЗВОЂАЧА ОРГАНСКЕ ХРАНЕ У ЕУ. СТРАТЕГИЈА ЈЕ КРОЗ НЕКОЛИКО ПРОЈЕКАТА ПОДРЖАЛА РАЗВОЈ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ВАЉЕВУ. 

Еколошка функција пољопривреде Ваљева биће све наглашенија због њене одговорнoсти за очување квалитета природних ресурса у руралним срединама.

Захваљујући очуваној животној средини и стратешким правцима развоја, град Ваљево је опредељен да улаже у органску производњу хране, што је утицало да намена земљишта око будуће акумулације бране Стубо-Ровни, површине 104 km2 буде искључиво за ту врсту производње.

Корисни линкови: