06 мај

Увоз и извоз

Увоз и извоз

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА ГРАДА ВАЉЕВА У 2015.ГОДИНИ

Током 2015.године привреда са подручја Ваљева забележила је нижи ниво спољнотрговинске размене у односу на 2014.годину, при чему је забежено смањење извоза, увоза и укупне размене у односу на предходну годину. Остварени су следећи резултати:

Спољнотрговинска размена у 2015.години  у мил.  USD

Град Ваљево

РПК Ваљево

Износ

Индекс

2015/2014

Износ

Индекс

Спољ.размера

600,3

83,3

1.279,6

83,3

-Извоз

331,3

84,1

692,0

82,9

-Увоз

269,0

82,3

587,6

83,8

-Суфицит

62,3

104,4

Стопа покривености увоза извозом

123,2

117,7

  • Укупна спољнотрговинска размена у вредности од 600,3 мил. USD, што је за 16,7% мање у односу на 2014.годину ( на подручју РПК Ваљево смањење такође од 16,7%, на подручју Србије 10,9%),

  • Извоз износи 331,3 милиона  USD,  и чини 55%  укупне размене привреде Регије , смањен је за 15,9% у односу на предходну годину, привреда на подручју регије је забележила смањење од 17,1%, у Србији смањење од  10%,

  • Вредност увоза износи 269 милиона USD и мања је за 17,7%  у односу на 2014.годину (привреда регије забележила је смањење од 16,2%, а привреда Србије смањење од 11,6%), 

  • Суфицит спољнотрговинске размене износи 62,3 милиона USD и мањи је за 6,7% у односу на суфицит остварен у 2014.години, када је износио 66,9 милиона USD, док је привреда регије забележила суфицит од 104,4 милиона USD а Србија дефицит 4,8 милијарди USD

Кретање спољнотрговинске размене 2015/2014

  •  Покривеност увоза извозом износи 123,2% и за 2,8 процентних поена је већа у односу на 2014.годину (на нивоу регије покривености износи 117,7%, на нивоу Србије 73,4%),
  • У укупној размени привреде на подручју РПК Ваљево, привреда Ваљева учествује са 46,9%, у извозу са 47,8% и увозу са 45,7%,

  • Најзначајнији спољнотрговински партнери су Италија, Немачка, Словенија, Руска Федерација и Аустрија са којима је остварено 57,9% укупне размене.

Удео најзначајнијих групација земаља у размени у  2015.

У структури размене, посматрано по појединим групацијама земаља, највећи део размене реализује се са земљама Европске Уније, око 72,2%, или 433,7 милиона долара, 42 милиона долара или 6,9% са земљама чланицама  CEFTE и 20,8% са осталим подручјима односно 124,6 милиона долара.

  • У извозу: главни партнери са учешћем у укупном извозу су: Руска Федерација 18,1%, Немачка 16,6%, Италија 15,4%, Словенија 7,1%, БИХ 4,6%, у којој је пласирано 61,8% укупног извоза или 240,8 милиона USD.

  • У увозу: Италија 25,5%, Словенија 14,6%, Кина 9,1%, Немачка 7,5%, Аустрија 6,6% из којих је реализовано 63,3% укупног увоза или 170,7 милиона USD.

Најзначајнији партнери у извозу у 2015.

Најзначајнији партнери у увозу у 2015.

Структура извозних и увозних производа у 2015.години

Извозни производи:

Увозни производи:

Водећа предузећа у робној размени у 2015.

Извозници

% учешћа

Увозници

% учешћа

GORENJE DOO

48,8

GORENJE DOO

43,3

VA LY DOO

27,2

VA LY DOO

17,1

INOS BALKAN DOO

3,7

VEGA DOO

11,2

ZA FRUIT DOO

3,6

MP AUSTROTHERM

7,7

MP AUSTROTHERM DOO

3,0

PUBLIK DOO

3,2

HK KRUŠIK AD

1,5

KING- KOMERC

2,9

GEINARRO DOO

1,2

HK KRUŠIK AD

1,9

EURO FRUIT DOO

0,7

URBAN TECHNICS DOO

1,0

AGRANELA DOO

0,7

ČETNIK DOO

0,9

PUBLIK DOO

0,6

ONER DOO

0,9

BLIST DOO

0,6

PD AUTOCENTAR ANDRIĆ DOO

0,7

Остали : ELBI DOO, SAMEDI DOO, FAB DOO, URBAN TECHNICS DOO, MATIJEVIĆ, KING-KOMERC DOO, THORN FREE DOO, ČETNIK DOO; PREDUZEĆE MARKANT DOO; BOSIS DOO, WOOD MASTER DOO …..

8,4 %

Остали : AGROHIM BALKAN DOO , BOSIS DOO., BTD DOO, ENEL DOO, TVIK-DIV DOO, OLIMP-MB DOO, GP GREDA DOO,TURNA PLASTIK DOO, STIROKOOP , MARKANT, REPOL DOO, ELBI DOO ..

9,2 %

 

Извор података: Управа царина, подаци обрађени у информационом центру РПК Ваљево 

04 мар

Привреда у Ваљеву

Привреда у Ваљеву

 

Ваљевска привреда има дугу традицију индустријске производње, и препознатљива је по металопреради. Носилац ове производње је ХК „Крушик“. Металски комплекс је био доминантан до деведесетих година, мада ни данас није ништа мање значајан.


Прехрамбена индустрија и прерада са развијеном пољопривредом, затим текстилна индустрија, графичка делатност, прерада дрвета, грађевинарство и производња неметала су гране и делатности које заузимају важно место у привреди града Ваљева. Од осталих грана најзначајнија је трговина са финансијским услугама.


У привредном сектору у граду Ваљеву функционише 1.024 предузећа од којих су 4 велика, 12 средњих и 1.008 малих. 


У привреди града најзаступљенији је приватни сектор, који се састоји од малих и средњих предузећа и самосталних занатских и трговинских радњи. У овим предузећима је запослено 11.849 радника. Такође у граду има 3.437 приватних предузетника од чега је највећи број у области трговине и прерађивачке индустрије.


Основни локационо – развојни потенцијали / фактори од значаја за размештај индустрије на подручју града јесу: индустријска традиција, већ изграђени производни и инфраструктурни капацитети, стечене радне навике локалног становништва, као и поседовање практичних знања и вештина у делатностима које су раније биле заступљене, природне погодности за развој пољопривредне производње као сировинске основе за развој прехрамбене индустрије, присуство регионалних и магистралних саобраћајница (путеви, железница), утврђене резерве неметала – кречњака, песка, каолина, техничког камена.


Поред локалних потенцијала, Ваљево препознаје и своју улогу у регионалном развоју као покретач развоја у мањим суседним општинама колубарског округа. Тако је у оквиру регионалних иницијатива град Ваљево „носилац” пројеката попут оних који се односе на комуналне проблеме (регионална депонија), пољопривреду (органска производња и сл.) и туризам (Дивчибаре и ваљевске планине препознате су у Националној стратегији развоја туризма као један од националних приоритета). Ваљево се у знатној мери ослања на локалне и регионалне потенцијале у сфери социоекономског развоја, стварања радних места и привлачења инвестиција.

Последњих година расте интересовање страних инвеститора, тако да су у своје производне погоне инвестирале аустријска компанија „Аустротерм“ („Austrotherm“), италијанска „Голден лејди“ („Golden Lady“) и словеначко „Горење“ („Gorenje“). Од 2012. године у граду послују и два мегамаркета: „Рода маркет“ хрватског концерна „Агрокор“ („Agrokor“) и „Интерекс“ („InterEX“) у власништву „Интермаршеа“ („Intermarché“), као и компанија „ИДЕА“ („IDEA“) у власништву хрватског трговачког ланца „Конзум“ („Konzum“) концерна „Агрокор“ („Agrokor“). Априла 2016. године у Ваљеву је почео са радом ритејл парк аустријске фирме „Immofinanz”.

privreda-u-valjevu-01

 

04 мар

Метална и електро индустрија

Метална и електро индустрија

Ваљевску привреду карактерише, пре свега, металска и пољопривредно-прехрамбена производња. Металски комплекс је био доминантан до деведесетих година, мада ни данас није мање значајан.

Главни подсектори металног и електросектора града Ваљева су металопрерађивачка делатност, машиноградња, производња саобраћајних средстава, електричних машина и апарата, са учешћем у укупном приходу Колубарског округа од 21%. У структури овог сектора (према величини предузећа) доминирају предузетници и мала предузећа.

Годинама, највећи извозници су привредна друштва металског сектора и електроиндустрије, и то: „Горење“, „Инос Балкан“, ХК „Крушик“, „Блист“ и „Елби“. У периоду јануар-децембар 2015. године, „Горење” је било четврти извозник у Републици Србији, са извозом од 179,6 милиона €. Најзначајније групе извозних производа су котлови и машине, производи од гвожђа, челика и алуминијума, као и наменски производи.

Увозни производи који су у периоду јануар-децембар 2015. године били доминантни, су машине и котлови са 14,86 милиона $, гвожђе и челик са 4,58 милона $ и алуминијум и производи од алуминијума са 2,68 милиона $.

Највећи увозници у овом сектору су „Горење“, Урбан Техник („Urban Technics“), „Твик ДИВ“, ХК „Крушик“, „Елби“ и „Блист“.

04 мар

Текстилна индустрија

Текстилна индустрија

Производња одеће од текстила, коже и обуће представља значајну производну грану, како на нивоу Србије тако и на нивоу града Ваљева. Увозно је зависна, а извозно орјентисана, радно интезивна, са традицијом на европском и светском тржишту. Производња је организована у малим, средњим и великим предузећима.

У текстилној производњи и преради коже и обуће доминирају капацитети за производњу тканина (вискозне свиле, чарапа и конфекције). Ова грана чини 5% укупне индустријске производње Колубарског округа.

Водеће предузеће у робној размени из ове области јесте „Valy“. У структури извозних и увозних производа у 2015. години најзначајнији извозни производи су одећа и прибор са учешћем од 103,0 милиона $, и извозом од 72,3 милиона $.

04 мар

Грађевинска индустрија

Грађевинска индустрија

Грађевински сектор је веомо важан за функционисање привреде града. Он је повезан са великим бројем привредних делатности (више од 30), чије производе користи као средство за рад или материјал за изградњу и уградњу у грађевинске објекте.

Грађевински сектор града пратимо кроз извођење грађевинских радова-грађевинску оперативу, стамбену привреду и производњу грађевинског материјала.

Производња грађевинског материјала је заснована на бројним природним богатствима квалитетних пескова, кварцног песка, каолина, глине, гранита и камена. Укупно, у грађевинском сектору града послује 77 предузећа, од чега 75 малих и 2 средња. Овај сектор привреде запошљава укупно 876 радника.


У оквиру грађевинског сектора је у 2015. години извезено производа у вредности од 7,6 милиона $. За потребе овог сектора у 2015. години увезено је производа у износу од 34,7 милиона $. Најзначајнији извозници и увозници из ове области су фирме „Аустротерм“ („Austrotherm“), „Четник“ и „Стирокоп“ („Stirocoop“).

04 мар

Трговина и услуге

Трговина и услуге

Трговина има незаменљиву улогу у процесу интегралне тржишне привреде како у Републици Србији, тако и у граду Ваљеву и његовој укупној привредној структури.

Домаћа трговинска делатност суочава се са великим изазовима, као што су повећана конкуренција на домаћем тржишту, концентрација и преузимање, увођење нових технологија, нови малопродајни формати, електронска трговина и глобализација. Ту су и нови облици пословања-директна продаја потрошачу, продаја на даљину, електронска трговина, као и нове комерцијалне услуге, презентација производа, савети, нове услуге плаћања и испоруке.

У таквим условима издвојиле су се домаће фирме као што су „Еуропром“ и „Жинаса“, и иностране „ИДЕА“ („IDEA“), „Интерекс“(„InterEX“) и „Рода“. Укупно, на територији града, послује око 310 трговина са 1.585 запослених, која чини 34% укупног прихода Колубарског округа.

Услуге смештаја, исхране, административних, помоћних услужних и осталих услужних делатности обавља 63 предузећа, која запошљавају 271 радника.

Туризам и угоститељство располаже смештајним капацитетима у више од 128 објеката (хотела, мотела, одмаралишта), са укупно 2.665 кревета.

04 мар

Пољопривреда

Пољопривреда

Коришћено пољопривредно земљиште (39.958 ха) обухвата 64% територије града и уз повољне климатске услове може бити врло значајан ресурс, како града тако и ширег подручја. У прилог овој тврдњи је структура пољопривредних површина, која показује велику заступљеност воћњака и винограда (8,9%), ливада (10,6%) и пашњака (11,1%).

У последње време, уочљиво је интензивно раслојавање пољопривредних домаћинстава где се издвајају домаћинства која се постепено преоријентишу на интензивну и специјализовану производњу (воћарство: малина, купина, јабука, шљива; сточарство: фарме јунади и свиња; живинарство, као и постепени пораст производње рибе у рибњацима мале и средње величине).

У сектору пољопривреде, шумарства и рибарства послује 35 предузећа са 150 запослених.

04 мар

Дрвна индустрија и шумарство

Дрвна индустрија и шумарство

У Ваљеву је заступљена примарна прерада дрвета и виши степен финализације производње намештаја и елемената од намештаја, учествујући са око 7% у индустријској производњи Колубарског округа. У 2015. години је извезено намештаја у вредности од око 6,0 милиона $. Овде је углавном реч о извозу из мањих производних капацитета.

 

 

04 мар

Прехрамбена индустрија

Прехрамбена индустрија

У граду Ваљеву постоје бројни мали капацитети за прераду воћа и поврћа, производњу и прераду меса и млека, алкохолних пића и минералне воде, сточне хране, чајева и прераду дувана. Прехрамбени сектор Ваљева у 2015. години извезао је воћа у вредности 15 милиона $.

04 мар

ИТ сектор

ИТ сектор

ИТ продукцију у Ваљеву чине дистрибутери рачунара и рачунарске опреме, као и произвођачи и дистрибутери рачунарских услуга и рачунарских програма. Број предузећа која се баве информационо-комуникационим технологијама се сваке године повећава. Највећи број предузећа ради у сектору израде софтвера, затим следе предузећа која се баве производњом рачунарских машина и предузећа која се баве телекомуникацијама. Производња рачунара се састоји у састављању рачунарских јединица од увезених компоненти и производње индустријских рачунара који служе за управљање и контролу процеса.

На територији коју покрива град Ваљево је у 2014. години у овом сектору пословало 26 предузећа са 76 запослених лица.