05 мар

Потенцијали за развој

Потенцијали за развој

Туризам на територији града Ваљева представља потенцијално врло значајну привредну и друштвену активност, првенствено због повољних природних услова, изузетних природних и културних вредности и близине београдског и војвођанског тржишта које броји око четири милиона људи.

Најзначајнији су следећи постојећи и планирани туристички центри, места, комплекси и пунктови на територији града Ваљева :

  • градски туристички центар Ваљево;
  • туристички центар Дивчибаре, чији квалитет туристичке понуде треба подићи на виши ниво;
  • планинска викенд насеља – Мравињци, Дебело брдо и Медведник;
  • значајнија туристичка насеља – Петница, Бранковина, Лелић, Ваљевска Каменица и Таор, с тежиштем на развоју домаћинског туризма;
  • комплекс ски стадиона „Повлен“ на Повлену;
  • комплекс подбранског аква-ситија „Стубо-Ровни“;
  • природна и непокретна културна добра – клисура реке Градац, строги природни резерват Црна река, Петничка пећина, манастир Пустиња, манастир Ћелије, црква Св. Јована у Јовањи, црква брвнара у Миличиници и други споменици културе; и
  • поједини центри у мрежи насеља, са специфичном туристичком функцијом – Поћута (Тубравић), Ставе (Бобова) и Доње Лесковице.

Предуслов за активирање зона и предеоних целина је њихово међусобно саобраћајно повезивање, уз максимално коришћење постојеће путне мреже и железничког саобрађаја за организовање кружног кретања у функцији обједињавања и презентације туристичке понуде града. Подручје Ваљева потенцијално је значајан транзитни простор (правац север – југ Шабац – Ваљево – Ужице, правац запад – исток Београд – Ваљево – Лозница -Република Српска, железничка пруга Београд-Бар), посебно у летњој сезони због близине будућег аутопута, што с аспекта културолошког туризма (еколошки, споменички, научни, едукативни) може имати велики значај.

Највећи потенцијал за развој туризма има шири простор Ваљевских планина са туристичким центром Дивчибаре, уз активирање нове туристичке целине Повлен, интегрисане са будућом акумулацијом „Стубо-Ровни“.  Потенцијали за планински туризам и рекреацију су првенствено у морфометријским, климатским и биолошким погодностима за планинарење и излете, активну рекреацију и боравак у очуваној природи.

Potencijali-za-razvoj-02

Дивчибаре као најразвијенија туристичка дестинација Ваљева има велике потенцијале за даљи развој породичног, дечјег, спортског, активног и здравственог туризма. Више информација о потенцијалима и могућностима за улагање у Дивчибаре можете добити на сајту www.divcibareinvest.rs.

Potencijali-za-razvoj-03

Потенцијале за развој туризма има и Петница. Близина места Петница граду Ваљеву, као и већ постојећи квалитети којима се одликује ово туристичко место (спортско-рекреативни центар, језеро, пећина, научна установа, културно наслеђе), су идеална основа за надградњу и позиционирање у сам врх туристичке понуде подручја града Ваљева.

Potencijali-za-razvoj-04

Бранковина са вредном природном и културном баштином и очуваним етно-вредностима, пределом и знаменитостима, Културно-историјски комплекс у Бранковини може да се позиционира на српском и иностраном туристичком тржишту специфичним туристичким производом заснованом на споју историје и традиције с природним атрактивностима и активностима у руралном окружењу.

Potencijali-za-razvoj-05

Река Градац – развојем потенцијала реке Градац обогатила би се туристичка понуда Града, имајући у виду близину реке. Даљи развој овог туристичког потенцијала подразумева уређење и обележавање већ постојећих пешачких и бициклистичких стаза у кањону реке, потпуније осветљење на већ уређеним пешачким стазама, прављење званичних и уређених плажа, прављење званичних и уређених места за камповање, прављење ЕКО села вајатског типа, изградњу устава плетара, рестаурацију јазова и воденица, прављење вежбалишта за екстремне спортове и организовање годишњих манифестација, анимирање домицилног становништва за обезбеђивање смештајних капацитета. Велики потенцијал ЗПД Градац може се искористити и кроз понуду риболовног и ексклузивног риболовног туризма, понуду ловног туризма у виду једне годишње манифестације, орнитолошког туризма, фото сафари и кроз понуду културно-историјског садржаја клисуре (црква базилика, стари град, римски пут…).

Potencijali-za-razvoj-06

Ревитализација Паунске бање – у паунској бањи постоје три извора – сви лековити (и блато) и термални (доказано испитивањима из 1935. и 1992 год.). Активирањем бање кроз уређење простора и изградњу одговарајућих смештајних омогућило би се ново запошљавање, остајање младих на селу, јер ће бања отворити широк спектар за развој услужних и производних делатности (смештај у домаћинствима, народна радиност, ресторани, кафићи, и др.), развој сеоског и здравственог туризма, могућност коришћења алтернативних извора енергије.

Potencijali-za-razvoj-07

Ваљевске планинеВаљевске планине, од коришћених, али не и искоришћених Дивчибара, до пространстава Медведника и Повлена, али и будуће језеро Ровни пружају велике могућности за различите видове туризма, од рекреативног скијашког, преко сеоског, до разних видова спортског и авантуристичког (спелеологија, бициклизам, параглајдинг, лов, риболов…) туризма. Будућа акумулација „Стубо-Ровни“ заједно са планираним туристичким и скијашким садржајима на планини Повлен и његовом подножју омогућиће развој читавог тог краја. Ваљевски крај је идеалан за реализовање авантуристичких активности. Трендови у туризму крећу се ка активном виду одмора, а пре свега авантуризму. У односу на остале регионе Србије, Ваљевске планине обилују ретким и веома привлачним природним дестинацијама за авантуристе (планине, стене, кањони, чисте реке, пећине, јаме). Активисти спортских организација савеза, удружења која се баве екстремним спортовима, ваљевски крај сматрају далеко привлачнијим од многих других планина.

Potencijali-za-razvoj-09

Бројне културно-историјске знаменитости на територији града, као и цркве и манастири ваљевског краја представљају својеврсне туристичке атракције, као и археолошки локалитети из различитих периода.

Potencijali-za-razvoj-08

Актуелна туристичка и рекреативна понуда Ваљевских планина и већине осталих туристичких потенцијала града није довољно развијена и активирана. Посебан проблем представља недовољна доступност и развијеност саобраћајне, техничке и туристичке инфраструктуре за комплетирање и активирање туристичких центара и целина.