05 мар

Категоризација угоститељских објеката

Категоризација угоститељских објеката

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката, као и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност), могу да поднесу захтев за категоризацију кућа, апартмана и соба, као и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Града Ваљева.

Према одредбама Закона о туризму, локална самоуправа врши категоризацију угоститељских објеката врсте кућа, апартман, соба и сеоског туристичког домаћинства, док категоризацију угоститељских објеката врсте хотел, мотел, туристичко насеље, пансион и камп врши Министарство надлежно за послове туризма.

Захтев за категоризацију се подноси Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове града Ваљева, Карађорђева 64, 14000 Ваљево, као надлежном органу.

Обрасце захтева, прописе и обрасце изјава од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети на овој страници:

Образац захтева број 1 за физичка лица и образац захтева број 2 за угоститеље који се подносе Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове града Ваљева, Карађорђева 64, 14000 Ваљево, као надлежном органу.

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 41/10, 103/10 и 99/12);

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број 48/2012);

Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству(„Службени гласник РС”, број 41/2010 и 48/2012 – др. правилник);

Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 99/11 – др. закон и 93/12).

Одлука о боравишној такси града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 13/09).

  • Категоризација куће

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај  у домаћој радиности – кућа (према члану 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај).

Изјава о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије кућа.

Стандарди за разврставање кућа.

Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова.

  • Категоризација апартмана

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај  у домаћој радиности – апартман (према члану 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај).

Изјава о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије апартмана.

Стандарди за разврставање апартмана.

Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова.

  • Категоризација соба 

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај  у домаћој радиности – соба (према члану 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај).

Изјава о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије соба.

Стандарди за разврставање соба (прилог број 10).

Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова.

  • Категоризација сеоског туристичког домаћинства

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство(према члану 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај).

Изјава о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства.

Стандарди за разврставање сеоског туристичког домаћинства (прилог број 10а).

Изјaва о испуњености санитарно-хигијенских услова.