05 мар

Рурални туризам

Рурални туризам

Схватање туризма је углавном везано за град и планине, међутим, подручје града Ваљева располаже значајним природним, економским, историјским и културним потенцијалима за развој руралног туризма.

Рурални туризам се почео развијати у овом крају пре 20-30  година. Након првобитног узлета и развоја сеоских газдинстава за пружање услуга у овој делатности, последњих година је дошло до опадања броја газдинстава која се баве овом делатношћу. Један од разлога је што нису имали подршку за своје програме ни од државних ни од локалних програма развоја, при чему се пред њих постављају све виши стандарди и захтеви које морају да испуне. Међутим, квалитетном организацијом кадрова из своје локалне заједнице може се знатно унапредити квалитет услуга и омогућити категоризација објеката.Тренутна туристичка понуда се базира на природним ресурсима Ваљевских планина и околине Ваљева као и на самом граду. И поред познатих капацитета ван града и манифестација које пропагирају село, понуда руралног туризма и сеоских домаћинстава је недовољна. Понуда руралног туризма се може поделити на:

 • прави рурални туризам – пољопривредна газдинства која се баве туризмом као додатном или основном активношћу и на тај начин пласирају своје пољопривредне производе
 • пословни рурални туризам – новоизграђени комплекси где додир са селом, у већини случајева, није примаран.

ruralni-turizam-02

Имајући у виду улогу руралног (сеоског) туризма у укупној туристичкој понуди, промене у структури тражње туристичких конзумената са еколошким концептом важности здраве животне средине и значајан пораст броја туриста који се укључују у овај облик туризма, рурални туризам и у оквиру њега екотуризам је један од приоритета туристичког развоја ваљевског краја уз поштовање принципа одрживости и могућности за интеграцију:

 1. Руралног развоја (економског, социјалног и инфраструктурног),
 2. Туризма,
 3. Менаџмента ресурса и
 4. Менаџмента заштићених области

Еколошка функција пољопривреде Ваљева биће све наглашенија због њене одговорности за очување квалитета природних ресурса у руралним срединама.

ruralni-turizam-03


 • Очуван аграрни предео заштићен од ерозије и биодиверзитета и тла (екстезивна производња која је на страни природних екосистема без претеране употребе ђубрива, заштитних средстава и пестицида) са значајним могућностима развоја органске производње.
 • Препознатљив идентитет са аутентичном архитектуром
 • Велики број активности и богат садржај у природи: од шетњи, планинарења, рафтинга, лова и риболова, параглајдинга и сл. до радних активности на имањима.
 • Очувана природа јер нема претеране фруктуације људи и возила
 • Људи са богатом традицијом, обичајима, манифестацијама, гостопримством, отвореношћу и комуникативношћу и сл.
 • Разни сачувани и неговани занати и аутентичне рукотворине из домаћих радиности


Рурални туризам је значајан фактор у системском планирању развоја села и пољопривреде ваљевског краја. Отвара могућност развоја малог и средњег предузетништва у оквиру породичних бизниса што би јачало локалну економију у смислу производње производа и услуга за снабдевање локалног и туристичког тржишта.

Потреба за новим радним местима (сталним и сезонским) условљава повратак радно активног становништва на село, нарочито значајно за напуштене и неразвијене ваљевске руралне области са значајним атрактивним потенцијалом у екотуристичкој понуди.

Очекивани ефекти системски планског развоја руралног туризма као комплементарне гране пољопривреди би били:

 • Економски раст, могућности неразвијених области, подизање нивоа животног стандарда
 • Очување постојећих и стварање нових радних места
 • Очување услуга
 • Очување пејзажа и природе
 • Очување сеоских заната као туристичких атракција
 • Развој инфраструктуре и других економских активности


 • Развијен туризам који не шкоди животној средини и компатибилан са морфологијом села
 • Пословање претежно засновано на активностима породица и породичних бизниса које доприноси развоју села
 • Село које боље, плански и одговорно управља својом судбином и активно је укључено у стварање снажније целокупне привреде


ruralni-turizam-04

На територији Града Ваљева постоји 21 регистрован објекат за смештај (домаћа радиност) у сеоским срединама, а документа о категоризацији објеката и смештаја се налазе у менију Туризам.

Гости су углавном из великих центара попут Београда и Новог Сада али и инострани гости постају све чешћи. Уобичајени су гости у породичној варијанти док су индивидуални посетиоци знатно ређи. Тренд који се уочава последњих пар година је и повећан број инвеститора у области тзв. пословног руралног туризма. Развој руралног туризма је значајан што пружа могућност за развој ванпољопривредних активности на селу, попут угоститељства, предузетничких идеја…За развој руралног туризма посебан значај има Просторни план подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни“.

НАПОМЕНА: Детаљна анализа и препоруке за развој сеоског туризма се налазе у документу Ревизија локалне стратегије за одрживи развој града Ваљева – развој руралног туризма који је израђен под покривитељством UNDP агенције Уједињених Нација у оквиру пројекта „Одрживи туризам у функцији руралног развоја“.

ruralni-turizam-05

РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА ИМА ПОСЕБАН ЗНАЧАЈ ЗА УКУПНИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ ВАЉЕВА. С ТОГА ЈЕ И ИЗДВОЈЕН У ОКВИРУ ОПШТЕГ ЦИЉА – ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА. ПЛАНИРАНЕ КОНКРЕТНЕ АКТИВНОСТИ СЕ ОДНОСЕ НА: ИСТРАЖИВАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ТРЖИШТА ЗА СЕОСКИ ТУРИЗАМ, УЛАГАЊЕ У ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ГРУПА, СТВАРАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА, СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАЧАЊЕ ПОНУДЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ И ПРОМОЦИЈУ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРЕ И ТРАДИЦИЈЕ.