01 мар

Комунална инфраструктура

Град Ваљево се снабдева водом за пиће са карстног врела Пакље, реке Градац и извора Илиџа. Потребе града и приградских насеља која су у систему организованог водоснабдевања су 300 l по секунди квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће. Дистрибутивна мрежа је дужине око 200 km са осам висинских зона. На брду Пећина, недалеко од центра града, налазе се два постројења за прераду воде за пиће, капацитета 630 l/s (ново) и 240 l/s (старо). У овим постројењима се обезбеђује адекватна прерада сирове воде до коначног производа – квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће.


Врело Пакље се налази на десној обали реке Јабланице, на осам километара узводно од Ваљева. Каптирано је 1958.године за потребе водоснабдевања града Ваљева водом за пиће. То је типично карстно врело, изузетног квалитета воде, променљивог капацитета у зависности од годишњег доба и метеоролошких услова. Издашност врела се креће од 150 l/s до преко 1000 l/s. У условима без падавина и наглих топљења снега, сирова вода је без мириса, укуса, боје, ниског садржаја суспендованих честица, без органског оптерећења, уља, детерџената, фенола и оптималног је садржаја анјона и катјона. Приликом наглог топљења снега и обилних падавина повећава се издашност врела, што доноси и повећање садржаја суспендованих честица у сировој води, док се остали параметри не мењају битно. Бактериолошко загађење је ниског степена и такође се мења у зависности од годишњег доба.

Од каптаже Пакље до постројења на Пећини сирова вода се креће челичним цевоводом Ø 700 и захваљујући висинским разликама на постројење стиже 300 l/s сирове воде. За потребе будуће бране „Ровни”, као и због садашњих потреба града да се са врела Пакље захвата више од 300 l/s, на каптажи су постављене две бустер пумпе капацитета 560 l/s.

У условима мале издашности врела Пакље недостајућа количина сирове воде надокнађује се из реке Градац. Клисура реке Градац је надалеко чувена по својим притокама, изузетним одликама и по степену очуваности. У погледу квалитета воде река Градац спада у оне које су очуване, о чему сведоче пастрмке и видре, карактеристични станари ове реке. У периоду без падавина вода са реке Градац је без боје, мириса, укуса, суспендованих материја, ниског садржаја органских материја, без уља, детерџената, фенола и оптималног је садржаја катјона и анјона. У условима великих падавина долази до повећања садржаја суспендованих материја, органског оптерећења и бактерија фекалног порекла.

За потребе водоснабдевања на реци Градац је изграђена црпна станица која је пуштена у рад 1987. године. Због дотрајалости опреме 2011.године је извршена реконструкција црпне станице постављањем шест пумпи капацитета 75 l/s, у аутоматском раду са даљинским управљањем са постројења „Пећина”. Од црпне станице на реци вода се транспортује на брдо Бобија пумпама, а са Бобије до Пећине стиже слободним падом, челичним цевоводом Ø 500 mm.

Прво организовано водоснабдевање града Ваљева се везује за каптирање извора Илиџа 1938. године. Вода са овог извора је константних параметара, без обзира на годишња доба и метеоролошке услове. Квалитет воде је изузетан, а капацитет је 13 l/s.


Постројења за прераду воде се налазе на брду Пећина и капацитета су 630 l/s и 240 l/s. Сирова вода се прерађује у пет фаза: коагулација, флокулација, седиментација, филтрација и дезинфекција.

Процес коагулације одиграва се на хидрауличком скоку уз додатак коагулационог средства и алуминијум сулфата. Након тога вода одлази у прву флокулациону комору, где се уз велику брзину мешања додаје анјонски полиелектролит и почиње фаза флокулације. Флокулација је тростепена, са различитим брзинама мешања, приликом чега се формирају флокуле различитих облика и димензија. Након флокулације почиње фаза таложења на ламелама у ламела-сепаратору. Избистрена вода се након таложења каналима одводи у шест пешчаних филтера запремине 51m3. У брзим гравитационим филтерима обавља се фаза филтрације, након чега вода одлази у резервоар чисте воде где се врши дезинфекција гасовитим хлором.

С обзиром на променљив квалитет сирове воде са становишта долазеће смеше сирове воде и мутноће, дозирање процесних хемикалија је дисконтинуално. У условима без обилних падавина и наглих топљења снегова мутноћа сирове воде је испод 2°NTU и тада се не дозирају хемикалије већ се врши процес филтрације и дезинфекције воде.


Квалитет воде контролише се у два нивоа. Први ниво је двадестчетворосатна контрола у погонској лабораторији у постројењу, а други ниво је екстерна контрола од стране Завода за јавно здравље Ваљево.

На Постројењу на Пећини се налази погонска лабораторија, која је опремљена свим апаратима за физичко хемијску анализу сирових вода, воде у току прераде и воде за пиће. У току године се изврши око 12 000 анализа свих узорака воде.

Екстерну контролу квалитета воде обавља Завод за јавно здравље Ваљево, у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, сваки пети дан на девет тачака (две на постројењу и седам на дистрибутивној мрежи).

Сви узорци воде из резервоара и дистрибутивне мреже су по свим физичким, хемијским и микробиолошким параметрима у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Исправност узорака је 100%.

Ради обезбеђења што квалитетније прераде, а на тај начин и што квалитетнијег производа, у складу са новим Законом о водама, започета је и израда NASSR плана.


Делатност: сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, одржавање постројења за прераду отпадних вода и свих црпних станица фекалне канализације, контролисање квалитета отпадних вода на постројењу, стално одржавање функционалности канализационе мреже.
У Ваљеву је шездесетих година прошлог века изграђено прво постројење за прераду отпадних вода капацитета 20 000 ES. Када је постројење постало недовољног капацитета и технолошки превазиђено, на основу пројекта љубљанског „Хидроинжињеринга” из 1982. почела је изградња новог постројења капацитета 100 000 ES. Изградња је трајала до почетка деведесетих година прошлог века, кад су радови прекинути. Крајем деведесетих завршена је изградња и извршен генерални ремонт хидромашинске опреме, монтиране десетак година раније. Постројење је пуштено у рад 2001. године и од тада је у непрестаној функцији.
Отпадне воде града Ваљева прикупљају се и транспортују преко општег канализационог система. Сви канализациони колектори сливају се у магистрални колектор димензија 180/135 cm, преко кога се прикупљене отпадне воде транспортују до постројења за прераду отпадних вода у приградском насељу Горић. У постројењу се врши обједињени третман употребљених вода из домаћинстава, отпадних вода од индустрије, инфилтрованих вода, као и једног дела атмосферских вода. Реципијент пречишћене воде је река Колубара која је на профилу испуштања сврстана у II категорију.
Капацитет постројења је 500 l/s (100 000 ES), уз могућност накнадног проширења на 2 x 500 l/s (200.000 ES). У сушном периоду на постројење за пречишћавање отпадних вода долази од 200 do 250 l/s сирове отпадне воде са органским оптерећењем од 190 do 250 mg/l BPK5, док у кишном периоду долази до 400 l/s сирове отпадне воде.
Процес пречишћавања отпадних вода града Ваљева састоји се од примарног и секундарног пречишћавања и третмана муља. Примарни процес пречишћавања укључује уклањање грубог и инертног материјала; секундарни третман састоји се из биолошке аерације (процес са активним муљем) и секундарног таложења, док третман муља обухвата анаеробну стабилизацију муља и обезводњавање муља на тракастој филтер преси.
Капацитет и оптерећење постројења гарантују излазни квалитет пречишћене воде која се испушта у реку Колубару, тако да концентрација суспендованих честица у ефлуенту не премашује 35 mg/l и просечна концентрација BPK5 не прелази 25 mg/l.
У састав постројења за прераду отпадних вода града Ваљева улазе следећи објекти:

 • Пумпна станица сирове воде, која се састоји од 5 пужних пумпи капацитета 5 x 200 l/s;
 • Фине решетке са аутоматском чистилицом (2 комада) и тракастим транспортером;
 • Аерисани песколов са хватачем уља и масти укупне запремине 450 m3;
 • Примарни таложници укупне запремине 1620 m3;
 • Разделно окно укупне запремине 80 m3;
 • Биоаерациони базени укупне запремине 1500 m3;
 • Секундарни таложници укупне запремине 1800 m3;
 • Пумпна станица за рециркулацију активног муља капацитета 4 x 90 l/s;
 • Примарно и секундарно трулиште са кулом укупне запремине 3600 m3;
 • Дехидратација муља на тракастим филтер пресама


Делатност: сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, одржавање постројења за прераду отпадних вода и свих црпних станица фекалне канализације, контролисање квалитета отпадних вода на постројењу, стално одржавање функционалности канализационе мреже.

У Ваљеву је шездесетих година прошлог века изграђено прво постројење за прераду отпадних вода капацитета 20 000 ЕС. Када је постројење постало недовољног капацитета и технолошки превазиђено, на основу пројекта љубљанског „Хидроинжињеринга” из 1982. почела је изградња новог постројења капацитета 100 000 ЕС. Изградња је трајала до почетка деведесетих година прошлог века, кад су радови прекинути. Крајем деведесетих завршена је изградња и извршен генерални ремонт хидромашинске опреме, монтиране десетак година раније. Постројење је пуштено у рад 2001. године и од тада је у непрестаној функцији.

Отпадне воде града Ваљева прикупљају се и транспортују преко општег канализационог система. Сви канализациони колектори сливају се у магистрални колектор димензија 180/135 cm, преко кога се прикупљене отпадне воде транспортују до постројења за прераду отпадних вода у приградском насељу Горић. У постројењу се врши обједињени третман употребљених вода из домаћинстава, отпадних вода од индустрије, инфилтрованих вода, као и једног дела атмосферских вода. Реципијент пречишћене воде је река Колубара која је на профилу испуштања сврстана у II категорију.

Капацитет постројења је 500 l/s (100 000 ЕС), уз могућност накнадног проширења на 2 x 500 l/s (200.000 ЕС). У сушном периоду на постројење за пречишћавање отпадних вода долази од 200 до 250 l/s сирове отпадне воде са органским оптерећењем од 190 до 250 mg/l BPK5, док у кишном периоду долази до 400 l/s сирове отпадне воде.

Процес пречишћавања отпадних вода града Ваљева састоји се од примарног и секундарног пречишћавања и третмана муља. Примарни процес пречишћавања укључује уклањање грубог и инертног материјала; секундарни третман састоји се из биолошке аерације (процес са активним муљем) и секундарног таложења, док третман муља обухвата анаеробну стабилизацију муља и обезводњавање муља на тракастој филтер преси.

Капацитет и оптерећење постројења гарантују излазни квалитет пречишћене воде која се испушта у реку Колубару, тако да концентрација суспендованих честица у ефлуенту не премашује 35 mg/l и просечна концентрација BPK5 не прелази 25 mg/l.

У састав постројења за прераду отпадних вода града Ваљева улазе следећи објекти:

 • Пумпна станица сирове воде, која се састоји од 5 пужних пумпи капацитета 5 x 200 l/s;
 • Фине решетке са аутоматском чистилицом (2 комада) и тракастим транспортером;
 • Аерисани песколов са хватачем уља и масти (2) укупне запремине 450 m3;
 • Примарни таложници (2) укупне запремине 1620 m3;
 • Разделно окно укупне запремине 80 m3;
 • Биоаерациони базени (2) укупне запремине 1500 m3;
 • Секундарни таложници (2) укупне запремине 1800 m3;
 • Пумпна станица за рециркулацију активног муља капацитета 4 x 90 l/s;
 • Примарно и секундарно трулиште са кулом укупне запремине 360 m3;
 • Дехидратација муља на тракастим филтер пресама (2)


Контрола квалитета отпадних вода обухвата контролу у интерним лабораторијама постројења за прераду отпадних вода и екстерну контролу од стране овлашћене лабораторије.

У склопу постројења налазе се савремено опремљене физичко - хемијска и биолошка лабораторија. У физичко - хемијској лабораторији обавља се систематска контрола рада постројења која обухвата сваку фазу пречишћавања - од дотока сирове отпадне воде на постројење до испуштања пречишћене воде у реципијент. У овој лабораторији свакодневно се врше анализе за потребе управљања технологијом прераде отпадних вода. Анализе обухватају обраду тренутних и композитних узорака воде и муља. Такође се систематски спроводе проширене недељне, месечне и кварталне анализе рада постројења. У биолошкој лабораторији врше се свакодневне контроле активног муља које обухватају преглед нативних, свежих препарата муља и процену стања у систему на основу квалитета флокула и састава микроорганизама. Од 2011. започето је са континуалним праћењем квалитета отпадних вода потенцијалних загађивача и квалитета отпадних вода у канализационој мрежи.

Екстерна контрола квалитета отпадних вода обавља се квартално, од стране Института за водопривреду Јарослав Черни” из Београда и обухвата испитивања квалитета сирових отпадних вода на улазу у постројење, пречишћених отпадних вода на излазу из постројења, као и квалитета воде реке Колубаре узводно и низводно од испуста пречишћених отпадних вода са постројења. Ове анализе показују да квалитет пречишћене отпадне воде која се са постројења испушта у реку Колубару задовољава услове за испуштање у реципијент II категорије квалитета и да не нарушава еко-систем реципијента.


У јуну 2012. започета је изградња цевовода Ваљево - Бранковина којим ће се, осим снабдевања села Бранковина (са културно-историјским комплексом посвећеним Десанки Максимовић и Ненадовићима), решити и деценијски проблеми водоснабдевања северозападног дела Ваљева, односно мештана приградских насеља и околних села: Рађевог Села, Доње Грабовице, Кличевца, дела Петог пука, Јасенице, Забрдице, Горње Грабовице и других. Завршетком цевовода створиће се могућност да око 15 хиљада људи има нормално снабдевање питком водом.

Укупна пројектована вредност инвестиције је 132 милиона, од чега 20% финансира Град, а већи део Дирекција за воде Републике Србије.
У првој фази урадиће се водоводна мрежа и црпне станице, у другој два резервоара и цевовод између њих. Цевовод од Ваљева до Дивљег брда биће дуг 6,7 km, уз нове црпне станице у подножју Петог пука и на Кличевцу, као и резервоаре на Кличевцу и Дивљем брду. Од укупне дужине цевовода 2,2 km биће пречника 400 mm, а 4,3 km пречника 315 mm. Предвиђене су црпне станице капацитета 120 и 60 l/s и резервоари од 400 и 500 l3.

Извор података: ЈКП „Водовод“ Ваљево