01 мар

Послови Локалног развоја и привреде

Послови Локалног развоја и привреде

Одсек за локални развој и привреду обавља послове у циљу подршке локалном развоју и привреди, генерисању послова и привлачењу нових инвестиција.

Сврха Одсека је да:

 • Помогне заједници да доноси и спроводи стратегије локалног економског развоја;
 • Припрема, реализује и прати развојне пројекте од којих ће користи имати читава заједница;
 • Јача развојне капацитете локалне управе;
 • Врши свакодневну комуникацију са пословном заједницом и пружа потребне информације и услуге; обезбеђује информациону подршку незапосленима;
 • Одржава базу података релевантних за локални економски развој и да успостави стабилне контакте са потенцијалним инвеститорима.
 • Осмишљава и спроводи промотивне активности на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу;

Послови које обавља Одсек су следећи:

Одржавање постојећих, привлачење нових и ширење локалних пословних активности

 • Стални контакт са представницима инвеститора (домаћих и страних);
 • Систематски приступ у односима са потенцијалним инвеститорима;
 • Организација обилазака намењених потенцијалним клијентима, у циљу презентовања привредних потенцијала интересантних за инвестирање.

Контакти и директна подршка локалној пословној заједници

 • Контакти са локалним предузетницима, организацијама, истраживања у циљу унапређења њихових пословних способности;
 • Пружање техничке подршке, давање савета и благовремено пружање информација пословној заједници и појединцима;
 • Промовисање концепта предузетништва и јавно приватних партнерстава.

Стварање и одржавање базе података

 • База података о локалним предузећима;
 • База података о новим домаћим инвеститорима;
 • База података о новим страним инвеститорима;
 • База података о слободним капацитетима – земљишту погодном за изградњу и/или развој индустријских постројења и производње уопште;

Припрема и надзор у реализацији пројеката од значаја за ЛЕР

 • Анализа услова на тржишту и могућности за покретање нових развојних пројеката;
 • Контакти са међународним организацијама и донаторима;
 • Истраживање могућности за финасирање развојних програма;
 • Припрема развојних пројеката;
 • Управљање и реализација развојних пројеката.

Подстицај финансирања

 • Контакти са министарствима, агенцијама и донаторима  у циљу адекватног и благовременог информисања представника локалног бизниса са постојећим конкурсима и пројектима;
 • Идентификација тренутних капацитета и најповољнијих финансијских пакета за подстицај развоја пословања и услуга.

Саветодавна функција

  Предлаже Већу, Скупштини и Градоначелнику:

 • Стимулативне мере за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција;
 • Регулисање (правилници, наредбе и упутства) у области економског развоја;
 • Обезбеђивање мера за побољшање извора сопствених прихода; побољшањe радне способности и стварања једнаких могућности за жене и угрожене групе; повећањe стопе запослености и смањењe сиромаштва, усклађивање административних и инспекцијских процедура као подршка економском развоју;
 • Пружање мишљења за усвајање и спровођење локалних инвестиционих програма и праћење инвестиција које финансира град.

Одржава и унапређује односе са централним институцијама одговорним за економски развој

 • Сарађује са надлежним републичким телима и институцијама;
 • Сарађује са регионалним привредним коморама, локалним/регионалним институцијама надлежним за економски развој, пословним удружењима и цивилним сектором;
 • Успоставља и одржава обједињени информациони систем са статистичким подацима и информацијама од значаја за пословање, економски развој и смањење незапослености, користећи податке РЗС и РГЗ;
 • Сарађује са другим градовима и општинама, размењује примере добре праксе и предузима активности за усклађивање развојних мера са другим градовима и општинама.

Унапређење радне снаге

 • Сарадња са Националном службом запошљавања – филијалом Ваљево;
 • Припрема Локалног акционог плана запошљавања;
 • Припрема базе података расположиве радне снаге на подручју града;
 • Припрема обуке и преквалификације у складу са потребама инвеститора у локалну привреду;
 • Пружање информација незапосленима у вези могућности за покретање сопственог бизниса, о потребама инвеститора и програмима за самозапошљавање.

Подршка процесу стратешког планирања

 • Надзор над реализацијом пројеката проистеклих из Стратешког плана локалног економског развоја и извештавање о процесу реализације Плана капиталних инвестиција града.
 • Прави и на годишњем нивоу ажурира План капиталних инвестиција (ПКИ).

Маркетинг

 • Припрема промотивног материјала (брошура, летака, CD-а, профила града, wеb презентације, е-новости);
 • Стално иновирање и дистрибуција промотивних материјала (преко амбасада Србије у свету, представништава привредне коморе у иностранству, трговинских одељења амбасада у Србији, сајмова, промотивних манифестација, других општина и региона у земљи и свету);
 • Организација промотивних манифестација;
 • Учешће на сајмовима и привредним изложбама;
 • Организација и учешће у организацији и припреми информативних кампања о важности директних страних инвестиција и промоцији пословног концепта који се одражава на локалну заједницу, животну средину, филантропске активности;
 • Представљање града на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за економски развој.