05 мар

Пољопривреда у Ваљеву

Пољопривреда у Ваљеву

Основни подаци

Локација:   Европа-Југоисточна Европа

                   Балкан-Србија-Западна Србија

Административан центар Колубарског управног округа

Горњи део слива реке Колубаре

44°16′N, 19°53′E (44.270616, 19.887202)

                   Просечна надморска висина од 185м

Географски положај је веома повољан (Удаљеност од Београда 100km, Новог Сада 141 km, Ибарске магистрале – 30 km, 92 km од ауто пута Београд-Загреб, 90 km Београд-Ниш, 80 km од границе са БиХ, Хрватском 145 km, Мађарском 254 km и 352 km железницом од Луке Бар.

Клима је умерено континентална са средње годишњом температуром од 11°C са осунчаношћу средње вредности од 44,8% и средње годишњом висином падавина од 785,7mm.

Воде територије града Ваљева припадају сливу реке Колубаре. Једна трећина вода су пореклом из извора, док су две трећине од бујица и поплавних таласа.

poljoprivreda-u-valjevu-02

Ваљевски терен је богат и подземним водама високог квалитета, а терен ваљевске Петнице је богат и  подземном термалном водом.

На територији града Ваљева се производи и пуни минерална вода која спада у сам светски врх по квалитету.

Област

Град – општина

Главни извор воде за наводњавање %

подземне воде

на газдинству

површинске

воде на

газдинству

површинске

воде ван

газдинства

Колубарска област

37.4

9.2

43.6

Ваљево

27.8

15.5

41.7

 

Област

Град – општина

Начин наводњавања

површински

орошавањем

кап по кап

Колубарска област

54.8

7.9

37.3

Ваљево

44.7

8.8

46.4

Структура пољопривредног земљишта

 


Величина укупног земљишта у својини

Рурална зона се простире на 582 km2, односно 64,3% укуопне територије града Ваљева.  Површина  од 39.958 ha коришћеног пољопривредног земљишта одликује се релативно малом заступљеношћу ораничних површина и башти (44%) упоређујући са републичким просеком. Велики је проценат заступљености воћњака и винограда (14,6%), као и ливада  и пашњака (40.3%). У односу на структуру коришћења пољопривредног земљишта из претходног пописа, уочен је тренд смањења ораничних површина у корист подизања воћњака и винограда, али и повећања површина под ливадама и пашњацима. На територији града Ваљева регистровано је 8.815 пољопривредних газдинстава.

Структура заступљености воћних врста (Попис пољоппривреде 2012.)

Област

Град – општина

Воћне врсте, ha

Брескве Кајсије Вишње Малине Купине
Колубарска област 41 72 152 1190 1045
Ваљево 19 23 60 459 432

Структура приноса(Попис пољоппривреде 2012.)

 

 

Област

Град – општина

Јабуке

Принос

број родних

стабала

Укупан,t по једном

стаблу, kg

Колубарска област 186949  1171  6,3
Ваљево 79614 527  6,6

 

 

 

Област

Град – општина

Шљиве

Принос

број родних

стабала

Укупан, по једном

стаблу, kg

Колубарска област 3755880 27316 7,3
Ваљево 1809100  16558  9,2

 

 

 

Област

Град – општина

Виногради

Принос

број родних

стабала

Укупан, по једном

стаблу, kg

Колубарска област 230 288 1,3
Ваљево 141  182 1,3

 

Својим географским и климатским карактеристикама рурално подручје града Ваљева пружа значајан потенцијал за развој различитих пољопривредних и непољопривредних делатности.

Примарна пољопривредна производња омогућава развој прехрамбене индустрије града: индуструја замрзнутог воћа и поврћа, индустрија сокова, производња меса и млека, производи од меда и индустрија кондиторских производа.

Повећање површина под пољопривредним земљиштем омогућило би већу конкурентност уз смањење трошкова по јединици површине. Стратешким правцима руралног развоја је предвиђена стимулација адиминстративних трошкова код куповине пољопривредног земљишта при чему је стопа стимулације највиша код куповине суседних парцела.

Један од стратешких циљева је повећање прихода пољопривредних газдинстава од продаје пољопривредних производа али и проширење извора прихода  од других непољопривредних делатности кроз диверзификацију руралне економије.

Поред постојећих ограничавајућих фактора (уситњеност поседа, екстензивна производња, недовољна и неадекватна примена агротехничких мера итд.) уз системско стимулисање задружног организовања пољопривредних произвођача , развоја предузетничког духа, адекватне едукације и значајнијих  подстицајних мере Републике Србије и локалне самоуправе , пољоприовреда ваљевског краја би имала велики удео у профитабилном делу привреде овог краја.

Визија развоја пољопривреде града Ваљева

ЈЕДАН ОД ОСНОВНИХ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ВАЉЕВА ЈЕ СМАЊЕЊЕ РАЗЛИКА У УСЛОВИМА ЖИВОТА ИЗМЕЂУ РУРАЛНОГ И УРБАНОГ ПОДРУЧЈА КАКО БИ СЕ ЗАУСТАВИЛА МИГРАЦИЈА ИЗ СЕЛА У ГРАД И КАКО БИ СЕ УТИЦАЛО НА  ДЕМОГРАФСКУ СТРУКТУРУ РУРАЛНОГ СТАНОВНИШТВА У СМИСЛУ СМАЊЕЊА ПРОСЕЧНЕ СТАРОСТИ И УЈЕДНАЧАВАЊА БРОЈА СТАНОВНИКА МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ПОЛА, ПОСЕБНО У МЛАЂИМ СТАРОСНИМ ГРУПАМА.

Корисни линк: