05 мар

Инвестиције у село

Инвестиције у село

У циљу покретања одређеног агробизниса, или пак презентовања пословног подухвата  које пољопривредно газдинство, задруга или предузеће намерава да реализује и представи потенцијалним финансијерима и инвеститорима у реализацији тог подухвата, неопходно је израдити детаљан елаборат и пословни план – бизнис план.

Бизнис план као основни, писани документ породичног газдинства, задруге или предузећа служи за интерну и екстерну употребу. Интерно, служи члановима газдинстве, руководству и запосленима у предузећу или задрузи да континуирано прате, коригују и унапређују пословне процесе у свом пословању, проширују производне капацитете, остварују нове пословне подухвате и, генерално, побољшавају успешност целокупног пословања.

Овим документом прецизно се дефинише редослед свих пословних активности које се предузимају при оснивању одређене производње, задруге или предузећа, отпочињању новог пословног подухвата или планирању постојећих пословних активности.Екстерно, користи потенцијалним зајмодавцима (банкама, фондовима, међународним инвестиционим организацијама и др.) као кључни документ на основу којег се доноси одлука о инвестирању у конкретан пословни подухват или одлука о одобравању средстава за финасирање (кредитирање) предвиђеног подухвата.

Бизнис план показује шта се жели постићи у конкретном послу и на који начин ће се обезбедити ресурси за остваривање постављених циљева. Он представља пословни водич кроз пословање и дефинише критеријуме успешности.